About us

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2509 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย

              ต่อมาศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีเห็นควรให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้ภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบันกับสังคม และเป็นการสะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556 มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น 216 ตร.ม

 

News

See all our news

services

Museum

นำชมพิพิธภัณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

Archives

บริการเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

TEAM

นายพุทธศาสน์ ยศกลาง
นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
email : buddhasat.y@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2727-3760
……………………………………..

ขวัญฤทัย แก้วจำปา
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
email : kwanruthai.k@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2727-369
……………………………………..

 

วรรณา จิ๊สมัน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
email : wanna.j@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2727-3762
……………………………………..

Briefcase
Coffee cups
Customers
Awards