• English
  • ไทย

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2509  โดยรับโอนงานบางส่วนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยขยายและปรับปรุงการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ

               นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันมีเอกสาร สิ่งพิมพ์ ข้อมูลและสารสนเทศหลายประเภทจำนวนมาก เช่น เอกสารการก่อตั้งสถาบัน การดำเนินงาน รายงานประจำปี รายงานการประชุม หนังสือราชการ หนังสือวารสาร ภาพเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น  สิ่งพิมพ์ดังกล่าวจัดเก็บกระจายตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หากไม่รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ อาจสูญหายและยากต่อการศึกษาค้นคว้า

                สำนักบรรณสารการพัฒนา ตระหนักในภารกิจที่กล่าวมาข้างต้น กอปรกับผู้บริหารสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ มอบหมายให้สำนักดำเนินการ รวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ประวัติ และพัฒนาการของสถาบัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหอจดหมายเหตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าความเป็นมา และพัฒนาการของสถาบัน

2.เพื่ออนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ถาวร

3.เพื่อรวบรวมสิ่งของที่มีคุณค่าทางจดหมายเหตุของสถาบัน และเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

4.เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแบบดิจิทัล